Biography

Ivana Medić is a Senior Research Associate with the Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts. She is also a Guest Lecturer at the School of Computing in Belgrade, Visiting Research Fellow with the Centre for Russian Music, Goldsmiths, University of London, and a convener of the REEM Study group for Russian and East European Music with the British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES). She was Head of the main project of the Institute of Musicology SASA Identities of Serbian Music Within Local and Global Frameworks: Traditions, Changes, Challenges, financed by the Serbian Ministry of Education and Science (2017-2019), Head of the international project Quantum Music funded by the EACEA within its programme Creative Europe (2015-2018), and Head of the Belgrade team of the trilateral project City Sonic Ecology – Urban Soundscapes of Bern, Ljubljana and Belgrade, funded by the Swiss National Science Foundation (SNSF) within its SCOPES programme (2014-2017). In 2019 she won a new Creative Europe project, Beyond Quantum Music (2019-2022), with partner organisations from Linz, The Hague, Hannover and Belgrade. She is also a manager of the project DUALITY financed by the Serbian Innovation Fund (2020-2021). She is Vice-President of the Serbian Musicological Society, President of the Governing Board of the Secondary Music School Mokranjac in Belgrade, and a member of RMA, IASPM, ICTM, BASEES and other professional associations.

Ivana Medić has enjoyed a varied career as a researcher, lecturer, broadcaster and performer. She graduated and obtained an MPhil Musicology from the Faculty of Music, University of Arts in Belgrade, funded by the Serbian Ministry of Science. Having started her teaching career at the Department for Music Theory at the Belgrade Faculty of Music in 1999, she went on to work in the media and prior to moving to the UK she held the position of a Music Editor and Coordinator of the International Exchange with the European Broadcasting Union at Radio Belgrade 3, Serbian Broadcasting Corporation. In 2010 she completed her PhD at the University of Manchester, funded by the Overseas Research Award, Graduate Teaching Assistantship and School of Arts, Histories and Cultures Award. Her doctoral thesis, supervised by Prof. David Fanning, focused on Alfred Schnittke’s symphonies nos. 1-3 in the context of late Soviet music. Whilst in the UK, she also worked as an Associate Lecturer at the Open University.

Ivana Medić has written five books and over 70 articles, edited eight collections of essays, and participated in numerous conferences. She won the 2019 Award “Stana Đurić-Klajn” for the best musicological monograph in Serbia. From 2017 to 2019 she served as Editor-in-Chief of the peer-reviewed journal Musicology – Journal of the Institute of Musicology SASA. She has guest-edited journals Arts and Književna istorija (Literary History). Her research interests include Russian and Soviet music after World War II, contemporary Serbian and Balkan music, avant-garde, Stockhausen, Schnittke, Prokofiev, piano music and popular music.

She is also a multi-instrumentalist, specialising in contemporary music.

* * * * *

Dr Ivana Medić je viši naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU. Gostujući je predavač na Računarskom fakultetu u Beogradu, gostujući istraživač (Visiting Research Fellow) pri Centru za rusku muziku koledža Goldsmiths Univerziteta u Londonu i koordinatorka REEM Studijske grupe za rusku i istočnoevropsku muziku pri Britanskoj asocijaciji za slavističke i istočnoevropske studije (BASEES). Bila je rukovodilac glavnog projekta Muzikološkog instituta SANU Identiteti srpske muzike od lokalnih do globalnih okvira: tradicije, promene, izazovi, koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2017-2019), rukovodilac međunarodnog projekta Kvantna muzika [Quantum Music] finansiranog iz programa Kreativna Evropa Evropske unije (2015-2018) i rukovodilac beogradskog tima na trilateralnom projektu Zvučna ekologija grada – urbani zvučni pejzaži Berna, Ljubljana i Beograda, finansiranog u okviru programa SCOPES Švajcarske nacionalne fondacije za nauku (SNSF) (2014-2017). Krajem 2019. osvojila je nov projekat iz programa Kreativna Evropa, naslovljen Izvan kvantne muzike [Beyond Quantum Music], sa partnerskim organizacijama iz Linca, Haga, Hanovera i Beograda. Takođe je menadžerka projekta DUALITY koji finansira Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije (2020-2021). Potpredsednica je Muzikološkog društva Srbije, predsednica Školskog odbora SMŠ Mokranjac u Beogradu i članica više međunarodnih profesionalnih udruženja: RMA, IASPM, ICTM, BASEES.

Ivana Medić se sa uspehom bavi naučnoistraživačkim radom, nastavom, radom u medijima i muzičkim izvođaštvom. Diplomirala je i magistrirala muzikologiju na beogradskom Fakultetu muzičke umetnosti kao stipendistkinja Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja. Karijeru je započela 1999. godine kao asistentkinja na Katedri za teorijske predmete Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, da bi zatim prešla na Radio-televiziju Srbije. Pre odlaska u Ujedinjeno Kraljevstvo vršila je dužnost glavnog muzičkog urednika Trećeg programa Radio Beograda i koordinatora međunarodne razmene u okviru Euroradija (EBU).

Doktorirala je 2010. godine na Univerzitetu u Mančesteru, Ujedinjeno Kraljevstvo, kao dobitnica stipendija Overseas Research Award, Graduate Teaching Assistantship i School of Arts, Histories and Cultures Award. Njena doktorska disertacija, rađena pod mentorstvom prof. Dejvida Feninga, posvećena je simfonijskom stvaralaštvu Alfreda Šnitkea u kontekstu pozne sovjetske muzike. Tokom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu (2006-2013), radila je na Univerzitetu u Mančesteru i na Otvorenom univerzitetu.

Ivana Medić je objavila pet monografija i preko 70 naučnih radova, uredila osam tematskih zbornika i učestvovala na brojnim konferencijama. Dobitnica je godišnje nagrade “Stana Đurić-Klajn” za izuzetan doprinos muzikologiji u 2019. godini, u kategoriji za najbolju monografiju. Od 2017. do 2019. bila je glavna i odgovorna urednica međunarodnog naučnog časopisa Muzikologija. Angažovana je kao gostujući urednik međunarodnih časopisa Arts i Književna istorija. U oblasti njenog interesovanja spadaju ruska i sovjetska muzika posle Drugog svetskog rata, savremena srpska i balkanska muzika, muzička avangarda, Štokhauzen, Šnitke, Prokofjev, klavirska i popularna muzika.

Aktivna je kao izvođačica-multiinstrumentalistkinja, prvenstveno u domenu savremene muzike.